Регистрация на лечебно заведение или лекарски кабинет


Търговските дружества, едноличните търговци и кооперациите придобиват търговско качество още от момента на своята регистрация и в този смисъл могат да осъществяват всякакъв вид търговска дейност, стига тя да не противоречи на закона и добрите нрави. Съществуват определени дейности обаче, за които независимо, че извършването им е поверено на търговци, не могат да бъдат приравнени на стандартните търговски дейности. За тези типове дейности се изисква специален лицензионен или разрешителен режим и освен това в много случаи не могат да бъдат извършвани паралелно с никакъв друг вид дейност от търговеца. Един от тези специални видове дейност е дейността на лечебните заведения в Република България.

Лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето и трансплантация на органи, тъкани и клетки. В лечебните заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти, както и научна дейност.

Лечебните заведения без центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които се създават само и от държавата, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава-членка от Европейския съюз, или на държава, страна по споразумението за Европейско икономическо пространство. Лечебните заведения с изключение на тези, които задължително се учредяват от държавата, се учредяват от физически лица-лекари или лекари по дентална медицина, еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари и лекари по дентална медицина. Лечебните заведения не могат да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Лечебните заведения могат да бъдат такива за оказване на извънболнична и болнична помощ. Лечебните заведения за извънболнична помощ се делят на амбулатории за първична медицинска помощ и на амбулатории за специализирана медицинска помощ. Те могат да се регистрират като индивидуална или като групова практика.

Индивидуалната практика за първична или специализирана медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина или съответната специализация, или от лекар по дентална медицина. Дейността може да бъде регистрирана под формата на ЕООД, ЕТ или като свободна професия. Практиката ни показва, че най-удачният вариант е регистрация на ЕООД и все повече лекари и лекари по дентална медицина се възползват от тази възможност, която им предоставя законът.

Груповата практика за първична или специализирана медицинска помощ задължително се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари, съответно от лекари по дентална медицина, с призната специалност.

Квалификация на управителя

Управителят на фирмата трябва да бъде лекар или лекар по дентална медицина с призната специалност. Същото изискване има за едноличния собственик на капитала, когато фирмата е ЕООД. Пред търговския регистър това обстоятелство се установява с представяне на копие от диплома за завършено образование.

След регистрацията си в Търговскяи регистър лечебните заведения подлежат на регистрация и в съответната Регионална здравна инспекция. Тази процедура започва с подаване на заявление по образец. Към заявлението се прилагат документи, описани в чл. 40 от Закона за лечебните заведения.

Хоноратът за регистрация на лечебно заведение или лекарски кабинет стартира от 250 лева.