НАЧАЛО      СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводни услуги


Счетоводна отчетност водят всички предприятия (фирми, организации с идеална цел) в България. След приключване на финансовата година (съвпада с приключването на календарната) се съставя Финансов отчет, подава се данъчна декларация и се плаща данък в срок до края на месец март.

Счетоводството, което една фирма трябва да води, зависи много от характера и обема на самия бизнес. За малки предприятия може да бъде достатъчно да се водят текущите счетоводни сметки, както и да се издават и съхраняват счетоводни документи, основно фактури.Абонаментно счетоводно обслужване

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност
 • Разработване на индивидуален сметкоплан
 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните й потребности
 • Изготвяне на месецните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП
 • Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване)
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки
 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата
 • Изчисляване на амортизационните отчисления
 • Изчисляване на текущия финансов резултат


Личен състав и работна заплата

 • Изготвяне на цялостни досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.
 • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала
 • Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца
 • Подаване на болничните листове в НОИ
 • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции
 • Консултациии и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство
 • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест


Цени на счетоводни услуги – абонаментно месечно счетоводно обслужване

Фирми нерегегистрирани по ЗДДС с до 10 документа на месец и 1 брой осигурено лице – 90 лв./месец

Фирми регистрирани по ЗДДС с до 10 документа на месец и 1 брой осигурено лице – 140 лв./месец

Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с абонаментен договор – по договаряне

Счетоводни консултации за лица, които не са клиенти с абонаментен договор – 30 лв./час

Клиентите за нас